Nowy przetarg na zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie ogłasza nieograniczony przetarg na zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem dla KP PSP w Węgrowie.

  • Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Pobierz
  • Załączniki (w formie edytowalnej):

Załącznik Nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Minimalne wymagania techniczne

Załącznik nr 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 5. Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 6. Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 7. Projekt umowy

Załącznik nr 8. Oświadczenie RODO

Załącznik nr 9 .Wykaz sprzętu do zabudowy 

 

Informacja z otwarcia ofert – Pobierz

 

Informacja punktowa ofert z przetargu nieograniczonego – Pobierz

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy – Pobierz