RODO

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Komendanta Powiatowego PSP w Węgrowie jakie powinny być przekazane osobie, której te dane dotyczą. Informacje sporządzone zostały na podstawie wskazań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję , że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie , ul. Strażacka 4, 07-100 Węgrów; tel. 25 792 4241, fax. 25 792 5310, e-mail: wegrow@mazowsze.straz.pl.
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powołany został Pan Mariusz Mucha na  Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.
  3. Pani(a) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c,d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia; zdrowia, mienia lub środowiska przed  pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządów obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami Pani(a) danych osobowych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd ochrony Danych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01), e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

  1. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 
NR KLAUZULI Nazwa klauzul
PTO -1 Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie.
PRZ-1 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego oraz działaniami ratowniczymi.
PTO-2 Klauzula informacyjna dot. monitoringu w obiekcie KP PSP w Węgrowie oraz pojazdach ratowniczo-gaśniczych ( PTO-2).
PRZ – 2 Klauzula informacyjna dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 ze zm.)(PRZ – 2)
PRZ – 3 Klauzula informacyjna dot.  upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.  o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 ze zm.)
PRZ – 4 Klauzula informacyjna dot. osób, składających wnioski o udostępnienie informacji w trybie art. 267a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.).(PRZ – 4).
PRZ – 5 Klauzula informacyjna dot. osób, składających do organu PSP informacje o możliwości występowania nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wskazujących na konieczność podjęcia przez organ określonych czynności z urzędu.
PRZ – 6

Klauzula informacyjna dot. przeprowadzenia postępowania administracyjnego lub czynności urzędowej zgodnie ze złożonym wnioskiem.

PTO – 3 Klauzula informacyjna dot. osób składających skargi i wnioski na podstawie przepisów Działu VIII (Skargi i wnioski) ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 i 695 ze zm.)
PTO – 4 Klauzula informacyjna dot. naborów do służby w PSP.
PTO – 5 Klauzula informacyjna dot. naborów do pracy w Państwowej Straży Pożarnej
PTO – 6

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych  członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Komendzie Powiatowej PSP w Węgrowie.

 

Przetwarzanie danych osobowych w Systemie Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów Systemu Wspomagania decyzji Państwowej Straży Pożarnej

Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej mających dostęp do SWD PSP